Breaking News

Review By Nasir Khan Nasir

U�O�O?O�U� U?O�O�O? U�O?U� O�O�O�O? U�U? U?O�O�U? U�O?O� O?O�U�U?U? “U?U�O�O�U�” U?O� O?O?O�O�U?U�U�U�

U?U�U?U�U� U�O� O?U�U?U? O?U� U?U�U?U? U�U?O� O�U?U? U�U? U?U?O� U?U�U� O?O�O� O?O�O�O? U?U?U?U�U? U?U?U?U�U?O? O�O�O?U? O�O�O?U?O? O�O�O� O�O�O� “U?U�O�O�U�” O?U� U?U� O�O�U� U?U?U�U� U�U? O?O?U? U�O�O?U� U?U?U? O?U? O?U� U�U? U�U�U? U?U?U�U� U�U?O?O� U?U�U� U�O�O�U�U� U�U?O�U? U?O� U�U�U? U?U?U? U?U?U? O?O� O�O�O?O� U?U�U�U�U� O?O�U� U?O� U?O�O?U? U�U?U?U? O�U�U?O� O�O�O?O�U�
U�O�O�U�U� U?U? O?U� U?U� U�U? U�U� U�U� U�U?O�O?U� O�O?O�O?U? O?U?O�U� O?O�U?U�U�OYO? O?O�U?O? O�O�O?O�O? U�U? U�O�O?U� O�U?U?U? U?U?U? OY U�U�U� O�U?O� U�U? O�U�U�U�U� U?O�U�U� O?U�U�O?U?O? O�O�U�U�U�U�U� O?O�O� U�U?O� U?U� U?U?OY
O�U�O?U? U�U?U?U? U?U?O� U�U? U?U?U?U?- O?U?O�U? O�U?U� O?O? O?O�O�U? O?U?U?U?U�U�U�
O?U�O? U�U?O�U? U�U? O�O�O� U�U� U? O?U� O�U?O� O�U?O� U�U? U?U?O�O�O�U?U?U? O?U�U� U�O�U?O?U? U?O� O?O�O�U�U�U�
O?O�U�U� U?U? U�U?O� U�U�U? O?U?O� U?U�OY
U?U�O�O�U� O�U?U� “U�U?U�O�U?” (collage) U?U� U?O� O�O?U� O�U?U� “U�U�U?O�O�” (montage) U�U?U?U?OY
U?U? O?O?U?U� O?U? U�O?O?U�O?U� U�U� O�O?O?U? U�U�O�O? U?U? U�O�U?U? U?U� U�U?O� O�U�U?U�O? U?U� U�U? O�O�O?U? O�O?O? U�U?U? O�U?O?O� O?O�O�O?U? U�O�U�U� U�O� O�U?O�U� U?U?U�U� U�O?U?U? U�O?U? O?U?U? U�O�U�U? U�U? U�U?U?U? O?U?O�U� O�O? O?U� U�O?U� O�U?O�U�U? U�O� O�O?U?O?U?U? U�U� U�U�O? U�O�O�U?O� U�O�O?O�O�U?U? U�U? U�O�O?U�U? U�U?O�U�U?O�U? U�U� U�O� O�U� O?U� U�O�U?U� O?O?U�U?U� O�O�U?O� U�U?O� U?U�U� O�O? U�O?U?U� U�U? O�U?U� U�O�O�U� U�O�O?O�U� O?O?U?U� O?U?U? U�O?O?O�O�U? O�O�O�O? U�O� U�O�U?U� “U�U?U�O?O�O�” U?U� O�O? U�U?U? U�U�O? U�O�O?O�O�U?U? U�U? U�O�O?U�U? U�U?O�U�U?O�U? U�O�O?U�U? O?U�U?O�U�O�O? U�U� O?O�O?U? U?U?O? U�U? U?O�U? U?U?U?U�
U�O�O?O�U� O?U?O?O? U?O�O�O? U�O?U� O�O�O�O? U�O� U�O�U?U� “U?U�O�O�U�” O�O�O?U? O�O?O? U�O� U?U?U�O� U�O�U?U� U?U� O�O? U�U?U? U�O�O?U�U? U�O�O?O�O�U?U? U�U� O�U?U� O?U�U?O�O?U? U�U�O?U� “O�O?U�O�U�U? U�O?O?U?O�U?” U�U? U�U� U�O� O?U?O�U�O�O?U?O? U�U�O�U�U�O�O?U? O�U?O� O?U?U?O� U�O�O?U�U? O?U�U�U?U� U�U?U? U?U�O�O?U?U?O? O?O�O�U?U�O�U�U?O�U?O? O�O?O?U?O? O?U�O�O�U�U?O? O?U�O�O�U?O? O�O�U�O�U�U?O? U�O?O�O?O�O?U? O�U?O� O�O?O?O�O?U? O�U�U?U?U? U�U? O?U�U?O?O? O?U� O�U?O?O� O?U�U�O?U?O� U�U�U?O� U?U?O� U?U� U�U? U?O?O�U?O? U? O?O�U?O?U�U�U�
U?U? O�U?U� O�U?O?U? O?O�O�U?O� U?U� O�O?U� U?U�U? U�O� O?O�U�O? U�O� O?O�U� U?U�U� U�U?U? O�U?U�U�U� U�U?O?O� U?U� O?U? O?U�U�U?U?U? O?O?O? O?U� O?U� U?O?U?O�O�U�U� U�U?O?U? U?U?U?U� U?U? U�O�U?U� O?O�O�O�U� U�U�O? U?U?U�O�O�O�O? U?U?U�O�O� O�U?O� U?O?U?O�O�O� U?U?O� O?U�U�U?U?U? U�U� O�U� U�U�O�U�O? O�U?O�O?U?U? U�O� U�U�U?U� U?U� O�U� O�U?O�O?U?U? U�U? O?U?U�U?O?U? O?U�U�U?U?U? U�U� O�U?U�O� O?O�U�O�U?U? O?U�O?U?U? O?U�O�U?O� O?U?O� U�U?O� U?U? O�U?O�O? O?O�O�U� U�U� O?O�O�U� O?O�O�O? O?U� U�O� O?U�O?U?U? U�U? O?O?U�U?U? O?U� U?O�U�U� O�O�U?U?U? U�U?O?U?U? U�O� O?U?U? O?U� U?U?O?O� U?U�U� U?U? O�O? O?U?U�U�O?O� U?U� O?U? U�O?U�U? O�U?O?O?U? U�U? O�O�O� U�U?U� U�O� U?U�U?U�U� U?O�U�U?U? U�U� O�U?O�O� U?O� U�U?O� O�O�O?U� U?U?U? O�U?O� O?U� O�U?O?U?O? U�U?U? U? U�O?O?U? U�U? U�U?U?O?O? O�U?O?U? U?O� O?U� U�U? O�O?U�O? U�U? O�O�O�U?O� U�O� O?U?O?U� U?U?U?U� O�U�O?O�U�U? O?O?U?O� U�O� O�O?O�O�U� U�U?O?U?U�U? U�U? O�O�O� U?U�O? U�O�U�U?U? O?U� U�U� U�O� O?U� U? O?U�O�O? U�U?U? O?O�O?O� U?U?O� O�U?O�O?U?U�U�U�U?U? U�U? O�O�O� U?U?U�O�O?O� U?U�U?U�O�O?O� U?U?O� U?U?U? O?O?U?O� U�O� O�O?O�O�U� O�U?U�U? O?O�O�U?O� U�U?U? U?U?O?O� U�O�U�O� U?U? U�O?U? O�U�U?U� U�U�U?O�O�U? U�U? U?U?U�O�U� U?U�U� U?U? U?U? O�U?O?U? U?U� O�U? O�O�U? O�O?O� O?O�O? U?U? O�O�O� O?U�O?U?U? U�U? O?U�O�U?O? U�U? O�O�O?U? U?U�U�
U?U?O�U�U? O?U� U�U?U?U� U�U?O�O? U�U?O? U�O?U?O�O� U�O�O�O�U�
O�U�O?U?U� O?U?U� U�O�U�U�U�O? U�U�O� O�U�O�O�O?U? O�O�O�U�
U?U�U?U�U� U�U�U?U�U� U�U� O?O�O�U�O? O�U�O�U� O?U?O�U�O� U? U?U�O�O�U� U�O�O?O�U� U?O�O�O? U�O?U� O�O�O�O? U�U� O�U?U�U? O�O? U�O�U?U? U�O�O? O?O�U�U?U� U�U?U? O?O?O�U� O?U�O?U� O�U�U?U?U� U?U?O?O�O� U�U�U� U�U? U?U?U? O?U?U?O� U�U?O� U?U� O�U?O� O�U?O�U? O?O?O�U� U�U? U?U?U? U?U?U?O� U�U?O� U?U� U?U?U?O� O?O�O? O�O?U� O?U�U?U� O�U?O� U�U? O�O?U� O?O?U�O�U�O? O?U�U� O?U� O?U�O� O�U?O� U?U�U� O�U�O�U?U�O�U� O?U� O?O� O?U? O?O�O? O�U�O�O�U? U�U? O�O?O� U�U� O?O�U� U?U?U?U� O?O�O? O?U� U�U� O�O?U�U� U�O�U?U?U� U�U? U�O�U?U?U� U�O� O?U?U? U�O�U?U?U? O?U�U?O? O?U�U� O?U�U? U?U�U� O�U?O�U� O?U? U�U�O�U� U�O?U? U?U?U�U�U? U?U?O� U?O?O?U? U�U? U�O�U�U�O? U�U�O?U?O� U�O�O� O?U�U� O?U�O�U?O� U?U�O� U�U?U� U?U?U�U�U� U?U?O�U� U?U�U�
U�O�U?O� O?U� O�O�O�O? O?U�O�U�U? O�O�O?O? O�U�O�U?O�U? O?U?U�U?U? U�O�O�U?U� U�U? O�O�O� U?U� U�U?U? U?U�O?O�O? O?O?U?U� O�U�O?U?U?U� O?O�O�U?O� U�U�U?U�U� U?O�U�U� O�U�O�O? U?O�O�O? U�O?U� O�O�O�O? U�U? U?U? O?O�O�U?O� O�O? O�O? O?U�U�O�U�U? O?U� U�O?O?U?O�O? O?U� O?O?U? O?U� U�O?U�U?O�O? O?U� U�O?U? O?U� O?O�O�O?U?O�O? O?U� U�O�O�U?U? O?U� U�O�O?U?O�O? O?U� U�U�U? O?U� U�O�U�U?O�O? O?U� U? O�U�O?U?U? O?U� O�U�O�U?O� O�U?O� O?U� O�O?U? O?U� O�U?O?U? U�U?O� U�U?O� U?U� U�U? O?U�U? O?O�O? U�O� U�O�O?U� U�O�O?U�O�U?O� O�O?U� U? O?U� U�O� O�U� U�U�U� O�O?O� U�O�O?U� O�U�U?O�O? U�U? U�O?O�U? O?U?O�U?U? U? O?O?O�U?U? O?U� U�U�U�U? U? U?O�U?O�U�U? O�U?O?U�U?O?U? O?U� U�O?U?U? O?O?O�U?U? U�U�U�U� U?U? U�U?U?U? U?U�U�
O?U?U� U�U?O? O?O? O?O� O?U?U� O�O?U�U�O�U�
O?O� O?U?O�O? U?O�U?O�O? O�O? O?O? U? O�O�U�
O?O�O?O�U? U�U?U? O�O?U� O?O?U�U? U�U? O?O�U�U? O�U?O� U?U� U�U?O� U�O�O� O?O� O�O�O� U�U?U? O�O?U�U? O?U�U�O�U�U? U�U? O�U?O? O�O�U?U?U? U�O� O?U� U�U?O�O� O�O�O�U�O? U?U? U�U?U�U� U?U?O�U� U�O� O�U?U�O� O?O� U?U?U?O?U�O? O?U?U�U? U�U?O? U?U? O�O�O�U?U?U� O�U?U� U�U� O�O?U� O?U?O�O?U�O? O?U?U?U? O?U?O�O?U� U�U?O?U?U? O?U� O�O�U�O�U�U?U? U�O� U�U?U? U?U?U� U?U�U�U�U�U� U�U�U? O�U?O?U? O?U� U�O?U?O� O?U� O?U?U?O? O�U?O?O�U?O�O?U? U�U� O?O�O?U? U�U? U?U�U?U�U� U?O�U�U?U? U�O� O?U�O�U� O?O�U�U� O�U� U�U? O�U?U�U? U�O?O�U?U? U�U?U? O?U?O�U? U? O?O�O� U?U? O�O�O�U�O? U�O�U� U?U? O?U?O�O� O?U� O?U�U�O�U� O�U?O� O�O? U�O�U� O?O�O?U? O�O�U� U�U? U�O?U?U� U�U?U�U� U�U?U�O? O?O�O? O�U?O?U� O?O?U?O? O?O�U�O?U?U? U�U?U? O?O?O�U� U�U?U�U? U?O�O�U� U?O�U?O? U�U? O�O�O� O?U�O? U?U? U�O� O�O�O�U�U� O�U�U�U�O�U�U? O�U?O� O�U�O?U?U? U�U� O?U�O�O�U� U�O�O�O? U? O?O�O�U?U?U� O?O�O�O?O? O?U?U�U� U?U? O?U?O�U� O?U� U? O?O?U� U�U� U?U?O�U�O? O�U�O� U? O�U�U� U�U� O?O�U?O�O�U� U�U?O�O� U�U?O�O?U�O? O�O?O�O?U?U?U? U�U� O�U�U?U� U�U?U? O?U�O? U?U?O�U?U? U�U� O?O�O?O�O?U?U?U? U�U� U�O�O?U�O? O?U�U?O�O�U?U?U? U�U� O?U?O�O? O�U�U�U�O�U�U?U?U? U�U� O?U?O�O? O?O�O�O?U?U�U?U? O�U?O� O?O?O�U?O�O?U? U�U� O�U?O�O? U?O�O?O? O?U� U�U� O?U?O�U�U�U�O�O? O�O?O�O? O?U�U? U�O� U�O?U� U�U?U�U�O? O�U?O�O? U?U�U�U?U? O�U?U�O�U�O� O�U?O� O?U� O?U?U�U�U�O� O?U?U?U� O�O�O�U�U�U�U�O?O?U� O?O�U� O?O?O?U�O? U? O�O? O�U?O�U� U?O�O?
O?
O?O?O? U? O�U�U? U? O�O�U� U? O�O� U�U? O�O�O�O? O�U?U? O?U?O?O� O�O�
O�U� U�O� O�O�U? O�O�U? O?O�O? U�U?U? U?U?O?O� U?U?O�O? U�O�O�U?O� U?U? U�O� U?U?U? O?O?U�O?O� U?U� O?U? U?U�U?U�U� U?O�U�U?U? U�O� O?U� O?O�O�U?O� U�U� O?O�U�U?U? O?U� O?U?O�U� O?O?U� O�U�U?U?U� O?U� O?O?O? O?O?U� U�O�U�U? O?O�O� U�U?U?U? U�U? O?U�U�OY
O?O?U�U� O�O?U� U?U� O?O�O�O� U�U? O?O�U� O?U�U?O?U? U�U?U?U? U�U? U�O�U�OY U�O?U� O�U?U�O?O�O� O?U�U?U� U�U? U?O�U�U?O? O?U� U�U?U?U? U�U? O?U?O� O?U�OY
O?U� O?U� O?O�O?O?U? U? O�O�O?O�U? U?O�U?O�O? O?O�O? U?O�O?U?O?U? O?O?U?O? U?O?O?O�O? O�U?O� O?O�U� O�U?O�O?U?O? O?O�U�U?O� O?U?O� U�O�U�O? O�O�O�O�O�O? O?O�U� O�U?O� O?U?O? U�O�U� O?U� U�O?U�U?O� O�U?O� O�O?O? U�U? O?O?O� O?U� U�U�O�O?O� U?U? U�O�O�U?O�O? U�O�U?U� U?O� U?O?U?O� O?U� U?O?U?O� O?U� U�U? O?U?U? O�O? O?O? O?U?U�O�O�O�O? O�O?U�O?O�O� O�U?O� U?O�U?U? O?O�O� U�O�U�U� U?O� U�O�O?O� U?U�U� U�O?O?U?O�U? O�U?O� U�O�O?U?O�U? U�U� O?O�O? U�U?U? U?U�O?U?U�O? U�O�O?O? U�U� O�U�U?U?U? O�U�U?U� O�O? U�U� O?U�O�U� O?U?U?O�O�U? O?O�O? U�O?U? U�U?U? U�U?O� U?U?O�U� U�U? O?O�O�O? U? O�O�O�O? U�U� U?U? U�O�O?U�U? O?O�U?U?O�U� U�U?O?U� U?U?U? O�U? O?U�O�U� U�U� U�O� O�U?U�U? O?U�U?O�U?O? U�U�O�U�U?U�O? O?U�O?O?O�O�U?U? O?U?O�U� O�O?O?U? O?O?U�O�U� U�U? U�U?U�O?O�U?U? U�U? O?O�U�O� O?U?U?U�
“U?U�O�O�U�” U�U? O?O? O?U� O?U�U? O�U?O?U? O�O? U�O� O�U?U�U� U�O�O�U? U�U? O?O?O?O�U�U? O?U�O� U�O?U? O?U�O? U�U� U?U?U?”U?U� O�O�U�” U�O� U�U?U�O� U?U� O�U?O?U� U�O?U? U�U� U�U?U? U�U�O?O� U�U?U? U�O� O�O�O?U?O� O�U�O?U�U? U�U?U�U? U?U?U?O� O?U? U?U?U�
U?U?O�O�U� U�O�O?O�U� O?U?O?O? U?O�O�O? U�O?U� O�O�O�O? U�U? O�O�O?U? O�O?O? U�U� O�U?U� O?U�U? U�U?U� O�U?O?U? O?U�U? O?O�U�U?U? U�U� U�U?U� U?U?U?O�U?U? U�O?O�O�U�O?O�O? O�U?O� O?O?O�O�U? U�U� O?O�O?U?U�U�U�

U�O�O�O� O�O�U� U�O�O�O�
U�U?U? O�U?O�U�U?U�O?U� O�U�O�U?U�U?
4 O?O?U�O?O� 2017

About meharafroz

Check Also

Shamoil Ahmed Short Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *