Breaking News

Article By Shamsa Najam

U�O�U�U?U�:
U�O�O� O�U?O� U�O?U� U�U?U? U?O�U� O�U?O� U�O?U� U�U? O�U�O?O�U�
O?O�O�U?O� : O?U�O?U? U�O�U�

O�O? U�U?O�U? O�O?U?O? O�U?U�U� O?O�U�U?U�U? O�U?U� U�U?U? U�U?O�O?U� O�U?O�U�O�O? U�U� O�O�U?O�U� U�U? U�U�U� U�O� O?U?O�O�O� U�U�U�O� O�U?O�U? U�O�O�O�O? U?O� O?U�U?U?O�O?O� U?U� O?U? O�O?U� U�O�O� U�U?O?U� U?U?U? U� O�O? U�U?U? O?O?O�O?U?U�U? O�O? U�U? O?U�U�O?U? O�U?O� O�U?O?O�U?O�O? O?U�O�O?O� U?U� U�U?U�U� O�O? O�U?U� O?O�O?O� O�U?U�U� O?O�U?U� U�U� O�U?O?O�U?O�O? O?O�U�U� O?O�U�U� U?O?U� O�U?O� O?O�O� U�U? O�U?U� U�U� U�U?U? O?U�O�U?U� U?U?O�U� O?O�O�U?U? U�U? O�U?O�O? U�U?U? U�U?O?O� U?U� O?U? O�U?U� O�U?O?O�U?O�O? U�O?U� O?O�U�U?U� U?U?O?U? U?U�U�
U�O�O� U�U� U�U?U� U�O?U? O?O�O� U�U? O�O�U?O�O? U?U� U�U? O�O?U?U? U�U? U� U�U?U�U� U�U�U� U�U? O�U?O�U�U? U�O�O�U?O�O�O? U? O�O?O?O?O�O�O�O? U�O� U�O�O?U�O?O?O?U? O?U� O�O?O?O?U�O�U�O? O?U?U�U? O�U?O� O�O?U�U? O?O�U?U� O?O�O�U?O� U�O� O�O?U� O?U?O?O�U�O� U�O�O?U� U?U?U? U� O?O�O�U?O� U�U?U? O�O?U�U? O�U?O�U�U? O�U?O� O?O?O�U� U?O� O�O?U�O� O?O?U?O� U?U? U?O� O�O? U�U� U�O�O�O?U� O�O?U? U�O?O� O�O?U�U? O�U?O� U�O?U?O�O�U? U�O�O�U? O?O�O�U?O� O?O�U�U�U� O?O�U� U?U?U� O�U�O�O� U�O�O� U�U?O�O� O�U?O� U�O?U� U�U� O?O?O�O�O? U�U� O?U�O�U?U? O�O?O? U�U� U�U�O�O? O?O�O?O�O�U�U? U�O�O� O�U?O� U�O�O�U? O?O�O?O�U? U�U?U? O�U�O?U?O�O? U�U?U?U? U�O� U?O�O?U�U�O�O? U�U? U?O�U? O?U� U�O�O�U? U�O?U� O?U�O�O?O? U�O� O?U�O�O� U?U�U�
U�O�O�U? O�O?O? U�U? U�O�O?U�U? O�O�U�O�U? U?U?U? U�O�U?U� O�U?O?O�U�U?O? U�O�O?O�O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�U�U? O?O�O?O?O�U� O?U? O?U?O?U? O�U?O� U�O�O�U?U�O�U?U?U�O?U� U?O?U?O�U?U� O�U?O� O�U� O�O�U�O�U? U�U?U? U�O�O� U�O� U�O?U?O�O� O�O?U?O? U�U? U�O�O?U�U?O? O�U?O� U�O?O�O� U?O� U?U?O?O� U?U� U� U�U?U�U� O?U?O�O?U? O?O� U�U?O�U?O? O�U?O� U�O�O?O�O�U?U? U�O� O�U�O?O�O�O? U�O�O� U�U? U�O?U�U?O? O�U?O� U�U?O?U?U�U?O? U�U?U? U�U�U? O�U?O� O?U?O?U? U�O� O?O�O?O� U?U?O?O� U?U�U�
U�O?U� U�U?U? U?O?U� O�U?O� O?O�O� U?U?O?U? U?U� O?U?O�O�U� U�O�O�U? U�O?U� U�U�U� O�U?O� U�O?U� U�U?U? U?O?U� O�U?O� O?O�O� U�U� O?U�O�U?U? O�O? U�U? O�U�O?O�U� U�U� O�O?O�O? O?U� O?U?U?O� U�U?O�O?U�O�O? U�O� O?U?U? O�U?O�U� O�U�U?O� O�O�O?O� U?U� U� U�O?U� U�U? O�U�O?O�U� U?U?U? U?O�O?U�O? U�O?U� O?O?O?O�O? U�O?U� O? U�O?U� U�O?U�O�U?U�O? O�U?O� U�O�O�U? U�O?U� U�

U?O�O?U�O? U�O?U� O? O?O?O�O? U�O?U� O�U?O� U�O?U� U�O?U�O�U?U� U�U?U? O?O�O� U�O� O�O?O?O?U�O�U� O�O�U?O�U? U?U�U� U�U?O�O�O�U�O�U�O� U?O?U�U? U�O�O�U? U�O?U� U�U? O?O?O� O?U�U� O?O?O�O� U?O?U�U? O�O?O�O?O�U? U�U? U�O?O� U�U?U? U�U?O�U? U?U�O?O? U�U?U?U?U� U�U?U?U�U�U? O�O? U�U?U? U�U?O�U? O?O�O� O?O�U� O?U� O�O?O?O?U�O�U� U?U? U�U?U?U? U�U? O�O�O?U?U� U�U?U?U�U�U? O�U�O�O� O?O?O�O�O? U�U� U?U? O?U?O� O?O�O?O� O�U?O�O�O? U�U� O�O?U�O�O? U�O� O�U?U� O�O�U?O?U? U?U�U� U�U?U�U� O?O�O�U�U?U�O? U�O�O�U? U�O?U� O�U?U�U? O�U?U? O?U�O�U�U� U�U?U? U�O�U�U?O�O? O�U?U? U?U�U� U�O�O�U? U�O?U� U�U? O�U?O�U?O? U?O� O?U?O? O?U� U�U�O�O? O�U?O� O�O?O?O�O? U�U? U�O�O?U�U? O?O�O�O? U?U?U? U� O�O? U?O� O?U?O� O�O�O�U� O?O?O�O�U� U�U? O�O�U?O�O? U?U� O�U? U�U? O?O?O�O� O�U?O�O? O?U? U�U? O�O?U�O? U�U?U? U?U?O? U�U?O� O�O�O�U� U?O�U�

O�O? O�O�O� U�O?U�U?U? U�U? O�U�O?O�U� U?O� O�U?U� U�O?O� U?O�U� U�U? O�O�O�U� :

U?O�O?U�O? U�O?U� : U?O�O?U�O? U�O?U� U�U?U? U?O?U� O?O�O� O�O?U?U? O�U?O� U�O�U?U?U? O?O? U�U?O�U?O? U?U?O?O� U?U� U?U? O?O?U� U�U� O�U?O?O�U� U?O� U�U?U? O�O� O?U�O?U? U?U� U�U?U�U� O�O? U�U? O?O? O�O�U�O�U? U�U?U? O?O?U� U�U? O?O�O�U?U? O�O?O?O?U�O�U� U�U?U?U? U�U? O�O� O?U�O?U?U?U� O�O? U�U? U�O�O?U�U? O�O�U�O�U? U�U?U? U�O�U?O?U?O? U�O�O�U?U?O? U?U?O? O? O?O�U�U?U?O? U?U?O�U?U?U?O? U�O�U�U?U? O? O�O?O�O?U?O? U�O�O?U?U� U�O?U�O�O? U�O�U�O�O? U�O�U�O?O? U�O?O?O?O? O?O�U�U?O? O?U�O? O? O?O�O�U?O� O?U�O?O? U�O�U�U� O�U?O� U�O?O?O?O�O? U?O?U?O�U? O?O�U�U� U?U?U?U� O�U� O?O? U�U?U? U�U�U? U�U? U�U�U? U?O�U� O�O�U?O� U?U?O?O� U?U� O�U� U�U?U? O?U� O?U?O?O?O� U�U� O?U�O? U�U?U? U�O�O�O?U?U? U�U? O?O?O?O�O? U�U?U? U?O�U� U?U?O?O� U?U�U� O�O?O�O?U? U�U� U�U?U� U�O�O�U?O� O?O�O�U?U? U�O� O�O?O?O?U�O�U� U�U?O� O�O�O?O� U?U�U� O�O? U�U?U? O�O�U? U?U?O? O�U?O?O� U?U� O�O? U�U? U�U?O�U? O�O�O� U?O�U?O? U�U?U?U? U?U�U�

O?O?O�O? U�O?U� : O?O?O�O? U�O?U� O?O�O?O�U? U�U? O�U?U� O?U?O? O�U?O?O�U?O�O? O�U�U? U?U� O�O? O�O�O� U�U? U�O?U�U?U? U�O� O�U?U� O�U?U�O� U�O?U? U?U�U� O�U� U�U?U? O?O�U�U� U?U?O?O� U?U� U� O�O? U�U?O? U�U? U�O?U�U?U? U�U? O?O?O�O? O?U? U�U?O� O�O�O?O� U?U� U�U?U�U� O�O? U�O� U�O�U�O? U?U? U�U?U?U? U�U? U?U? U�O�O?O� U?O?O� O?O?O�O? U?U?U? U� O�U� U�O?U�U?U? U�U?U? O?O�O� U�U? U?O�O?U�O?U? U�O�O?U� U?U� U�U?U�U� O�O?U?U? O�U?O� U�O�U?U?U? U�U? U�U?O? U�U?U?U? U?U� U� O?O?O�O? U�O?U� U�U?U? O�U?O� U�O?U� U�O?U�O�U?U� U�U?U? O?U�U?O�O?U? U?O�U� U?O?U� U�O� U?O�U� U?U� U� O?O?O�O? U�O?U� U�U?U? U?O?U� U�U? U�U�U? O?U?O?U? O�O�O�O? U?U� U� U�O�U�O� O�U?O� O�U?U� O?O�O� O�O?O?O?U�O�U� U�U? U?O�U? U?U� O?U? O�O? U�U� O?U�O�U� O�O�U�O�U� U?O� U�O�O�O?U� U�U?U? O�O?O?O?U�O�U� U�O�U�O� O�O�U?O�U? U�U?U?U? U� U�O�O�U� U�U� O�U?O� U?O� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U� U�U? O?O�O� U?U� O?U? O�O? U�U� U?O?U� U�U?U? U?O� O?U?O?O�U� U�O�O�O?U� U�U?U? O�O�U�O�U� O?U?O�O?U? U?O� U�U� U�O�U� O�O�O?U�O?U� U?U?U?U� O�U?O?U� U�U?
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U�
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U�
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U�
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U�
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U� U?O?U?O�U?
O?O?O� O?O?O�O� O?O�O� U�U?U? O?O?O?U?U�U? U�O�O?U� U?U?U? O�O? U�U?U? O?O?O� O?U? O�O?U?O?U?O? U�U� O?U?U� U�U?U? U�U�U? U�U?O� O?O�U�U?U� U�O�U�U� U�U� O?U?U� U�U?U? O�O�U� O?U?O�U? U�O� O?O�O� U�U?U? O?O?O?U?U�U? U�O�O?U� U?U?U? O�U?O� O?O?O� O?U�O�U? O?U� O?O�O�U?U? U?O� U�U� O?O?U?O� U?U?U�U� U�U� O?O?O? O�O? O?U�O�U? U�O� O�O�O?U�O�O? U�O�O?U� U?U?U? U� U�U?U�U� U�O?U� U�U� O�U?U� O?U? U�O�O�O?U� U�U?U? O?O�O� O?O?O?U?U� U�O�U�U� U�U? U?U�O�O�O�O? O?U?O� O�O�U� O?O?O�O�U? O�O?U� U�U?O�U?O? U?U�U� U?O�U�U? U�U? U?U? O?O�O� O?O?U�U�U� U�O� O?U�U� U�O�O�U? U�U? O�O?U?O?O? U?O� U?O�O�U? O?U�U�U? U�O�U?U?O�O� O?O�O�O� U�U?U?U�O?O� U?U�U� O�U?O� U�O?O?O�O?U� U�U?U?U?U�

U�O?U� U�O?U�O�U?U�: U�O?U� U�O?U�O�U?U� O�U�U?O�U?O?U? O�O?O? O?U� O�O�O?U? O�O?O? U�U?U? O?O�U? U� U�O?U�O�U?U� U�O� U�O�U�O? U?U� U?O�U� O�O�U? U� O�O�U�U?O? O?O?O�O? O? O?O�U?O�U? O? O�O�U�O�U� U�U?U�U� U?U? O�O?U? O�O? O?U� U?O�U� O�O�U? U?O� O?O?O�O? U?U� U�U? O�O? U�U?U? O�O?U?U? O�U?O� U�O�U?U?U? O�O?O?O?U�O�U� U�U?U?U? U�U?O� O�O�O?O� U�U?U�U� O?O�O� O?U� O?O?O�O? U?U� U�U? U?O?U� O?U�U� U�O?U� U�O?U�O�U?U� U�U?U? O?U�O�U� O�O?O?O�O� U?U� U?O?U� U?U?O?U� U?U?U? O�U?O� O?O�U?O? O?O� O?O�O� O�U?U� O?O�O� U�U?U? U?U?O?U� U?U?U? U�O�U?O� O?O�U�U� U�U?U? U?U?O?U� U?U?U? U� O�U?U� O?O�O� U�U?U? O�U?O� O�U?U� U?O?U� O?U� U�O�O�O? U?U? U?U� U�U? O�U? O?U?U? O?O�O� U?U?U�U� U�O�O�O?U� U�U?U? O�O?O?O?U�O�U� U�U? O�O�O�U� O�O? U�U?U? U�O?U? O?U?O?O�U� U�O�O�O?U� U�U?U? O?U?U? U�U?O�U? U�U�U? O?U?O?U? U�U? U�U? O�O�O�U� U� O�U?U� O?O� O?O�O� O�U?U� U?U? O?O�O� O�U?U� U?U? U?O?U� U�U?U? O�O?O?U�O?O�U� U?U?O?U? U?U� U�O�U�O�
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U� ( U?U?U�O� U�O�O�O?U? O?U�U�U? U?O� U�O�O�O?U?)
U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�O�O?U� U?O�O?U�U� (O?O�O�U? U�O�O�O?U?)
O�U?U� O?O�O� O�U?U� U?U? U?O?U� U�U?U? O�O?O?O?U�O�U� U?U?O?U? U?U� U�U?U�U� O�U?O?O� U�U? U�U?U? U�U� U?U?U�U� O�U�O� U�U?O� U?U� U�U? O�O?U?U? O�U?O� U�O�U?U?U? U�U? U?O�O?U�O?U? U�U?U?U? U�U? O�O�O?U? U� U?O� U�O�O�O?U? O�U�U? U�O�U?U?U? O�O?U?U? U�U?U? U?U?O?O� U?U� U�U?U�U� U?U?O�U? U�O?U� O�U?U� O?O� O?O�O� O�U?U� U�U?O�U?O? O?U� O�U�U? U?U?O?U? U?U�U� O?O?U� U�U? O�O�O� U?O� O?O?O� U�O� U�U?O�U?O? O�U�U? U�U?U?U? U�U?O� O�O� O?U�O?O�U�
U�O?U� U�O?U�O�U?U� U�U?U? U?O� U�O�O�O?U� U�U?U? U?U?U? O?O�O� O�O?O?O?U�O�U� U?U?O?U? U?U� O�U? U�U? U?U?U�U� U�O�O�O?U� U�U?U? O�O?O?O?U�O�U� U�U? U?O�U? U?U?U� U�U?U�U� O?O?O�O? U�O?U� U�U? O�O�O� O�O? U�U� U�O�O�O?U?U? U�U?U? O?U?O?O�U? O?O�O� U�U� O?O�U?U� U�U? O�O�O�O?O? U�U?U?U?U�

U�O�O�U? U�O?U�: O�U?O?O� U�U? U�U?U? U�U� U?U?U�U� O?U?U? O?O�O� U�U?O�U� U�O�O�U? U�O?U� U�U? O?O?O� O?U�U� O?O?O�O� U?O?U�U? O�O?O�O?O�U? U�U? U�O?O� U�U?U? U�U?O�U? U?U�O?O? U�U?U?U? U?U�U� U�U?U?U�U�U? O�O? U�U?U? U�U?O�U? O?O�O� O?O�U� O?U� O�O?O?O?U�O�U� U?U? U�U?U?U? U�U? O�O�O?U?U� O�U� U�U� U�O?O?U?U� U?U? O?U?O� O?O�O?O� O�U?O�O�O? U�U� O�O?U�O�O? U�O� O�U?U� O�O�U?O?U? U?U�U� U�U?U�U� O?O�O�U�U?U�O? U�O�O�U? U�O?U� U�O� O�U?U� O�U?U�O� U?O�U?O? U?U� U� U?U? O�U?O� O?O�O? U?U� U�U? U�O�O�U? U�O?U� O?U� U�O?U� U�U� O?U�U?O�O?U? O?O�U?O� U�U? U�U�O�O�U� U?U?U�U�O� U�U?U?U�U�U? U�O?U� U�U? U?U?U�U� O?U� O�O�O�O� O?O? O�U�O?O�U� U?O?U� O�U?O� O?O�O� U?O?U�U? O?O�U?O� O�U?O� O?O?O�U? O?U?U�U? U�U? U?O�O?U�O? O?U?U?U?U� U�O�O�U? U�O?U� U�U� O�U� O�U�U�U? U�U?O�O?U�O�O? U�U? O?U?U?O�O� O?U� U�U?O� O?U?O�U� U�U?U�U� O?O?O�U? O�U?U�U? U�O�O�U? U�O?U� U�O� O�O�U? U?U?U�O� U�O�U?U?O�U�U� O�O?U? U�U?U� O�O? U�O�U�U?U� U�U?U? O?U? U?U?O�U? U�O�O�U? U�O?U� U�U? O?O�O�O�O� U�U?U? O�U�U?U?U? O?O�U�U� U�U?O� U?U?O� U?U� O?O�U�U? U�O?U� U�O?U� O�U?U� U�O�O�U? O�O�U�U? U�U? O?U� U�O� O�U? O�O�O�U� U�
O?U?O�O?U? O?O� O�U? O�U?O�O�O? O?O�U?O� U�U?U?U? O�O�U�O?U� U�U?U�U� O?O�O?O�U? U�O� O?U?U� O�U�U?O?U� U?U?U? U?U? U�O�O�U? U�O?U� U�O� O?U?O�O�O� U�U?O?U� U?U?U?U� U�U?U�U� O�U? U�U?U? U�O�U?U?U? O�O?U?U? U�U? U�U?O? U�U? O�O?U�O�O? U�U? O�O�U? U�U?U? O�U�O�U?U? O?U�O�U?O?U� U?U?U? U?U? O?O�U?O� O�O�U�O?U� U?U?O�U� O?U?U? U�O�O�U? U�O?U� U�U? O?O�O�U?O� O?U?O?U� U?U?U? U� U�U�U? U�U?U? O�O�U? U�O�U? O�U�U? U�U?U? O�O?O? O?O?U�O�O�U? U�U� O?U?U� U�U?U? O�U?O?O� U�O�O?U� U?U?U?U� U�U?U�U� U�O�O�U? U�O?U� U�U� O?U?U? U�U�U? O�O�U?U� U?U?U�U� U�O�U?U?O�U?U� U?U?O�U? U�U�U? O�O�U?U� O?U?O�U� O�O� O�U?U� U?U?U? U� O?O�O?O�U? U�U� O?U?U�U?U� O�O�O�O�O? U�U� O�O? U�U� O�U� O�O�U?U�U?U? U?O� O?U�U� U�O�U?U?U�

1U�U�O�O�U? U�O?U� O�U?U� O?O� O?O�O� O�U?U� U?U? U�U?O�U?O? U?O� O�U?U� O?U? O?U?O?O� U?U�U� U�U?U�U� U?O� O?U? O�U?O�O?U?U? U�U?U? U�O?U� U�U? O?U�O?U?U? O?O�U�O�O�O� O�U?U�U�
2U� U�U?U?U? U�U?U?U? O�O?U?U? U�U� O�O?O?O?U�O�U� O?U� U�O?U�U?U? U?U?O?O� U�U? O�O�O�U�U�
3U� O�U?U� O?O� O?O�O� U�O?U� U�O?U� U�O�O?U?O? U?U?U� U?O?U�U? U�O�U� U�O� O?O�O�O� O?O�U�O�O�O� O�U?U� O?O�U�U�U� U�O�O�U? U?U?O�U? U?O�O�U? U�U? U�U?U�U� U�U?U�U�
4U� U�O?U� U�O� U?O� U�O�O�O?U? O?U?O?O�U� U�O�O�O?U� O?U� O�U�O� U?U?U�

O?O� U�U� O?O�O�U?O? U�U� O?U?U� U�U?U? O�U?O� O�U?O? U�U? O�U�U?U�U�U?U�U�U?O�U?U� O�O�O?O? U�O�U�U� U�U� U�U�O� U�U?U? U�U?U? O�U?U� O�U�U�U� U�U?U? O�U?U� O?O�O? U�U?O?U� U?U?U? O�U?O� O?U?O?O�U� U�O�O�O?U� U�U?U? O?U?O?O�U?U� O�U� U�U?U? U�U?O�U? O�O?O� U�U?U?U? U?U?O?O�U�

U�U?U?U? U�U? O�U?U�U? U�U?U?U? U�O� O�U?U�O�
O?U?O�U� U�O?U? U�U� U�U�O?U? O�U?U�O�U�

O�O? O�O�O� U�U? O?O�O?O�U? U�O�U�U� U?O�U�U?U? U�U? U?O?U? U?U?U�O� U�O�U?U?O�U� U�U? O?O�O?O�U? U�U� O�O?O�O?O�U? U?U? U�U?U?U? O?U�U�U? O?O�U� U�O�O�U? O?U?U? O?U� U?U�U?U? U�U?U?U? U?U�U�
U�U?U? O?U�U?O�O?U? O�U?O� U?O� U�O�O�U? O?O�O?O�U? U�U� O�U�O�U? U�U?U?U? U?U?U? U� U�U?U�U� U�O�O�U? O?O�O?O�U? O�O? O�O�O� U�U? U?U?U�O� U�O�U?U?O�U� U�U? O�U?O� O�O? U�O� O?O�O�U�U? U�O?U? O�U?O� O?O?O�U� U�U?U? U�U?O� O�O�O�U� O?U? O�U?U� O?O�U�U�O�O? O?O�O�U?O� O?O�U�U�U� O?O�U�U� O?U�O? O�U�O�O�U�U� U?O�O�U?U�U? O�O�U?O� O?O�U�O? O�U?O� O?O?O�O?U�U? O?O�O�U?O�U?U? U�U? U�O�O�U? O?O�O?O�U? O?U� U�O?O?O�O?U? U�O�O�O� O?U?O?U� U?U?U? U� U�U?U�U� O?U�O?U? U�O�O� O�U?O� U�O�O�U? U�O?U� U�U? O�U?U� O?U�O�U?U�O� O?O�O?O? U�U?U?U?U� “O�O�O?U? U�U?U? U�O�O�U? U�O?U� ” U�O�O�U? U�O?U� U?O� O?O?O?O�U�O?U�U?O? O�O�O�O? U�O� O�U?U� U?U� U�O� U�U�O�U�U? O�U?U� O?O�O�O�O?O�U? U�O?O�O? U�O� O?O�O�U? O�U�U?O?O� U?U�U� O�O? U�U�O�U�U� U�U?U? O�U�U?U?U? U�O�O�U? U�O?U� U�U� U?U�O�U? U�U?O�U?O?O�O?U? O�U?O� U?U�U? O�U?O�O?O�O�U� U?O� O�U?O?U�U? U?O�U�U? U?U�U� O�U?O� U�O�O�U? U�O?U� U�U? U�O�O� U�O�O?U�U? O�O?U?O�O? U�U?U? O?U�O?U?U� U�U?O� U?U�:

O?O�O? O�U?U� U�O�O�U? U�O?U� U�U� U�O?O�U? U�O?O�O�O�
O?O�O? O?U?U�: U�O�O�U? U�O?U� U�O� O?O?O�O?
O?O�O? O?U?U�: U�O�O�U? U�O?U� U�U? O?O?O�U?O�O?
O?O�O? U�U?O�O�U�: O�O�O?U? U�U?U? U�O�O�U? U�O?U�

U?U? O�U?U� O?U?O� O�O�O�U� U�U�O�U�U? U?U� O�U? U�O�O�U? U�O?U� U�U? O�U?O�U?O? U�O?O?U?U� U�O�U�U� U�U?U? U�O?O�U?U� U?U�U� O�O?U�O� U�O�O�U�O?U? U�O�O�U? U�O?U� U�U�U?U�U� U?O�U�U?U? U�U� U�U?U� O?U?O? U�U?U?O? U?U�U� U?U?U? O?U?U? O�U�U?U? U�O?O? U�O� U�O�O�U�O?U? U�O�U�O� O?O?U?O� U�U? U?O�O?U?U? O?O�O� U�O�O?O� U?U�U�
U?U? O�U�U?U�O? U?U� U�U? U�O�O�U�O?U? U�O�O� O�U?O� O?O�O?O�U? O?U?U�U?U? U�U� U�U?U� O�U?U� U?U� O?U�U� O�U?O� U?U�O� U�U? O?U�U�O?U? O�O�O�U� U?U?O?U? U?U�U� O�O? U�U� U�O?U?O�U� U�U?U? O?U�O?U? O?O�U�U?U�O�O? O�U�U� U�U?O?U? U?U?U?U� O�U�U?O? U?U� U�U?O�U� O�O? U�O�U�U?U� O?U� U�O?U� U�U� O?O?O�O�O? U�U? U�O?O? U�U�U� U?U?U�
U�U?O�U� O�O? U�O�U�U?U� U�O� U�U�O�O? O�O�U? U�O?U� U�U? O?U?O?O�U? U�U? O�O�U? U?U?O? U�O?U�U?O? U�O?U� U�U? U�O�O?U�U? O�O�U�O�U? U?O� O�O?O? O?O?U�O�O�U? U�O�U�U� U?O�U�U?U? U�U? O�U?U�U�O�O�U? O�U?O� U�O�U� O?O?O�O�O? U�U? U�O?O? U�O� O�O�O?U? U?U�U� O?U�O�U?U?U� O?U�O?U? U�O�U�

About iliyas

Check Also

Shamoil Ahmed Short Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *