Breaking News

Article By Hashim Khan

U�U?U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U� O�U�O�U? U�U?U?U? U?U?U? O?O?O�O�U?U�U?
O�O? : U�O�U�O? U?O�O?U� O�O�U�
(U?U? U�O�U�U?U� U?O�O?O�O? U?U?O�U� U?O� U�U?O�U?O? U?U�O?O?U?U?U�O� O?O� O�U?U?U? U�O�U�U� U?U?O�U? O?U? O?U�O�U?U? U?U?O�U� O?O?U?O? O�O�O?O�U� O�U?O� U?O�O?O�O? U?U?O? U�O�O�U?O� U?U?U?U�)
U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�
O�O? U�U?U? U?U? U�U?O?O� U?U?U? U�U? U?U?O�U? U?U?O?O?U� U?O� U?U� U?U?O�O? U�U?U?a�� U�U�O�O� a�?U�U�U? O�U?U� U?U?U? O?U? U�U?U? U�U�U? O?U?U� O?U�O�U? U�O� U�U?O?O� U?U?U?O? O�U�U? O�O? O?O?U?U� U�U? U�O�U? U?O�O?O� O�U�O?U�U� U�O� O�O?O� U�U?U? U�O� U�O?O?O�O? U�O�O?U�O?U� U?U?U? U�U? O?O�U?O? U�U?U? U�U?O?U?U? U�U? U�O?U? O�U?O?U�U?U?U�O�U�U� U?O� U?O�U�U?U�U� U�U? U�U?O?O? U�O�O�U?O� U?U?U? O�U? U?U? O�U�O�O�U� U?U�O�O�U� O�O?O? U�U?U? O�O�O�O� U�U?U?U? U?U�U�U�U�O�O� U�U�U?U�U� U?O�U�U?U? U�U?U? O�O�U? U�U?O?O�O?U�O�U� O�O?O? U?U? O?O�U�U� U�U?U?U? U?U?U? O?U�U�U? U�O?O?U�O? O�U?O� U�O?O?O�U�U� U�O?O�U?U?O� O?U?U? U�U�U? U�U� U�U?U?U? U?U?U?U� U�O?O�U?U?O� U�U? O?O�U�U?U�O�O? U?U�U?U�U� U�O� O�O? O�O?U?O�U� U?U?O� O?U? O�O?U�U? U?U? U�O�U?U?O?U? U?U?O�U? O�O?U�U? U�U? U�U?O�U�U�U?O?U?U? U�U? O?O�U�U?U�U? O�O?U�O�O�U?U?U?O? U�O?U�U?U?U? O�U?O� U�O? U�U?O�U?O�O? (Miscarriages) O?U� U?U?O�U?U� U�U?O�U? O?U?U? O?O�U�U?U� O�U?U�U� O�U�U? U�U?U? U�U�U�U� U�U?U?U? U?U?O?U�O?U? U�U? U�U�U�U� U?U?U�O� U�U?O�U? O�O?U� U�U?U?U? U?U� U�O?O�U�U?U� U�U?U? O�U?U� O�U�O? O�U?U�U? U�O�U?O�U�O�U?O� U?U?U? O?O�U�U?U� U�O� O�O�U� O�O?U� U?U�U� O�U?U� O�U?O?U? O?U?O� U�U?U� U�O? U�U? O�U�O? O�U? O�U�U? U�U� O?O�U?U� U?O� O�U?U� U�O�U� U?O?O�O? O�O�O? U�U?O�O?U? O�U?U�O? O�U?U� O�U?O�O?O?O�O�O�U�O? O�U? O?U�O�O?U? O�U?O?U?U? O�U?O� O�O?U? O?O�U?O�U�U?U? U�U?U? U?U?O? O? U?O?O�O�O?O�O?O� O�U?O� O�O?U� U?U?O?O� U�O�O?U�U�U�U?U�U� U?U?O�U�U�U�U� U�U? U?U?U�U� U�O� U�O�U�O? U?U? O?U?U? U�U?U?U? U?U� U�U? O?O�U�U?U� U�U?U? U�U?O�U? U?O?U?U?O?O�U�O?U?O?O?O?O?O�U?O?O?O?U�O�U�O? O�U?O�U?O�O? U�U? U?U?U�O?U?O?U?O� O?U?O�U?O? U�O?O�O� O�U?O� U?U�U?O�O�U?U?U� U?U?O�U? O�U? O�U?O?O�U�U� U�O?O�O?U� U?O?O�U� U?U? O�U� O�U?O�O? O?U� O?O�O�U? O�U?U� U?U?U? O�U� U�U? U?U�U?U�U� U�U� O?O?O?U�U?O�U? O�U?O?U? O�U�O? U?U?O?O� U?U?O�U? O�U�O?O�U�U? O?U�O?U?U? U�U� O�O�U?O? U�U�O�O�O? U�U? U�O�O�O�O�U�U? U�O� O�O?U�O�U�U?U? O�U?O�U�O?O�O?O�O?U? O?U?O�U?O? U�U? O�O?O?O�U? U�O�O?U?O�U�U?U? U?U?U�U�O�U�O� U�O�O?O�O? O�U�U�U?U� O?U?O?O?O� O�U?O?O�U�U� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U�U?U? O�O�U�U? O?U?O?U? U�U� U�O�O�U? U?O�O�U?U�U? U�U? U�U�O?U�O? U�O�O?U� O�U?U� O�U� U�U?U? U�U? O?U?O�U?O?O? O?O�U?U� U�O�O�O?U� O?U?O�O? U�U? U?U? U�O?O�O�U? O?U?O�U�U?U? U�O� U?O?U?U? O�U?O� U�U? U?U? U?U?O?U�O? U�U?U? U�U?O�U? U�O?O?U� O�O?U? U�U� U�O?U?O�O?U? O�U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�O?O� O?U� U?O?O�U� U?U? O?U�O�U�O? U�U� U�O�U� U?O� O?O�U�O? O�U?O� O�U?U�U? O�O�U?O? O�U?U� U�O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U? O�U?U� O�O�O� O?O�O? U?U? U?U� U�U? O�O? U�U?U? U�O�O� U�U?U?U? U?U?O?U? (U?U�U? U�O� O?U? U�U?U? O�O?U? U�O?U?O�U� U?O� U?U?U�U�O� U?U?U?)O�U?O� U�O�O� U�U?U?U? O?U? U?U?O� O?U?O�U�U?U? U�U?O?O�OY O�O? U�U?U? O�O�U? O?U�O�U�O?U?U? U?U?O?U? U?U?U?O?U?U?U?U�O� O?U?O�O� U�U? O?U�O�U�O? U?U� O�U?O� U?O?U?O� O?U� U?U�U?U? U?U?U�U� U�U?O? O�O�U�O�U�U�U? O�O?U� O?U� O�O? U? O?U� O?O�U�U? U�U? O?U�O�U�O? O?U?U? O?U�O�U?O� O�O�O?U�O?O� U?U� U�U?U�U� U?U? U?U?O� O?U?O� U�U? U�U?U�U? U�O�U�O� U?U?U?O�U� U?U�O? O?U�U?U� U?O�O� U?O�U�O� U�O?O�U�U�U? U?U�O?O?U? U�U�U? O?U?U? U�U?O�O? U�O�O?U�O?U� U?U?U?O?O�O? U�U?U? O?O�O?O? O�U?O� O?U�O� U?U?U�O� O�O?U�O� O�U?U� U�U?U?U? O�O?U�O� U�U? U�U?O�O? U�U� U?U?U?U�U� U�U? O?U?U�O�U�O� O�U?U� U?U�U�U�O?O? O?U?U�O�O?U� O�O�O�U?U� O�U?O� O?U?U�O?U� O�O�O�U?U�U�
O?O�O? U?U?O?O?U� U�U� O�U?O�U�U� O?U� O?O�U?O? U�U?U?U? U�O�U�O� U�O�U?O?O� O?U?O� U�U?U�U� O�O? O�U?O�U� O?U� U�U? O�U?O�O�U� O?U?O�O�U� U�O�U�U� O?U� O?U?O?O� U?U� U�U? O?U�U�U? O?U�O�O?O� U�U?U? O�U?O� U?U�O�O�U? O�U?O� O�U�U? U?U? U�U? O?O�O? U?U? O?U? O?U?O�O?U? O?U?O?O� O�U?O� U�O?U?O�U? O�U?O? U?U?U?O� U�U?U?U? U�U? O?O�O�U� U�U�U?U�U� U?O�U�U� O�U?O� O�U?U?U�U? U�U?U? O�O�U? U�U?U�U� U?O�U�U� O?O? U?U?U?U? U?U?O?O?U� U?O� U�U?O�U?O? U?U?U? O�U?O� U?U?U?U? O�U?U� O?U?O?O�U� U�U? O�O�U�O? U? U?U�O�U�O? U�O� O�O�U?O?U? O?U�U� U?U?U? U�U?U? U�U� U?U?O?O?U�U? O�U?O?O�U�U?U? U�O� O�U?O�U�U? O?U?O� U?U� O?O�U?O�O? O?U?U?O� U�U?O?O?U?O?U?O�U�U? O�U?O?O�U�U? U�U� U�O�U� U?U? O?O�O� U�O�O?U?U�O� U�U�O�O?O? O?U�O�U?O?O� U?U?U? U�U? U?U? U�U�O�O� O?O�U�U?U� O�O�U? U?U?O?O?U� O?U� U?U? U�O�O?U?O? U�U?U?U? U?U�O?U�U�U? U?U�O�O�U� U�O?U�O�O? U�U� O?U?U? O?U?O? O?U� O�U?O?O�U�U�O�U� U�U?U? O?O�U?U�O�O� O�U?O?O�U�U� O?U?U? O?O�U�U� U?U?U? O�U�O� U�U� O?U�U�U?O?U? U?U?U�O�U�U� U?O� U?U?O�U� U�U?U?U? O�O?O�O?U�U� O�U� U�O?U�O�O? U? U�O?O�U?U?O� U�U?U? U�U�O?U? U?O�U?U� U�U�O?O? U�U�U?U?O? U�O�O?U� U�U�O?O� O?O?U?O?U? O�U?O� U�O�O?U�U? O?O? O?O�U�U� U?U?U?O? U?U�O�O�U� O�U� U�O?O�U?U?O� U�U� O?U?U? U�U�U? U�U� a��U?O�U?U?O�O?a�? O�U?O?O�U�U� U�U?U?U? U�U�U?U� U?U?U?U�O?U?O�O�O�O? U�U�U?U�U� U?O�U�U� U?U?O?O?U�U? O?O�U�U?U� U�O�O�U?U? U�U? U�O�U?U?O? U?U?U�U� U�U? O�O�U?O�O? U�U?U?U? U?U�U�U�U�O?U? U?O�U?U� U�U�O? U�O� O�U?O?O�U�U? O?U?O?U?O�U? O�U?O� U�U?U�O?U�O�O?U� U�U�O?O� U�O� U�U?O�U�U�O?U�U? U�O� U?U� U?U�U?U�O�U� O�U?U� O?U�O�U�U� U�U?U? O?O�U?U�O�O� O�U?U� U?U?U? U?U� O�U?O� O�O?U? O?U�O�U�U� U�U� O?U�O�O?O� U�U?U? O?U?U�U?U?U? U?U� O?U? U?U? O?O� O?U?U? O?O�U?U�O�O� U?U?U? U�U?U�U� O�O? O�U�U?U?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U? O?O� U�U� O?U�U�U?O?U? O�U?O�O?O� U�U� U?U?U�O�U�U� U?O� O?U?U�U?U?U? U?U� O?U? U?U? U?U?O�U� O�O?O�O?U� U?U?O�U� U�O?O�U�U?U?U? O?O�U?U� U?U?U?U� U�U?O�U� (U�U�O�U�) O�U?O� U?U�O?U?U? O�O? O?U�O�U�U� U�U?U? O?U?U? O?U?O� U�U?U�U� O�O?O? U�U?U? O�U� U�O� U�O�O�U�O?U? U�U?U?U? U�U?O� U?U?O� O?U?O�O? O�O? U?O�U?O? O?U�O? U? U�O?U�U?U� U�O� O?U?O� O?U?U?O� U?U�O?O�U?O?O�U�U� U�O� U�O?U� O�O? a��U?O�O� U�O�U�U?U�U� a�? O?U� O?U?U� U�O� O?U?O� U�O�U�U�O� U?U�O? O�O? a��U�U�O�U� U?O�O� U�O�U�U?O?U� U?U?U?a�? O?U� O?O�O? O?U?U� O?U�U? U�U�U? U?U�U�O�U?O?U� U�U?U?U? U?O�O� U�O�U�U?U?OY O�O? U�O� U�U?O�U? O�U?O�O? U?U?U�O� U�O�U?O�U�O? U�U?O�U? U�U�O�U� O�U?O� U�U?O�U� U?U?U�U? U�O�U?O�U�U�O?U? O?U?O?U?O�U? U�U� O�O�U�O? U�O� U?U�O?U?U? U�U�O�U�U? O�O�U?U�U?U? U?O� U�U?O�O� U�U?U?U? O�O?O� O�U?O� U?U�U� O�O? U�O�O?O�O� U?U? U�O?O?O�U�U� U�U?U?U? U?U?U?O�U?O� U?U� O?U? U?U?O� O�U?O?O�U�U� U?O� O?O�O? U�U?U?U?OY U�U?U� U�U?U? U�O�O?O�O�U?U? U�U? O?U� O�O?U? U�O� U�U?O�U? O�U?O�O? U�U?U?U? U?U�U� U?U? O?U?U�U?U? U�O�O?O�O� O?U� O�O? O?U?U? U?U?U? O�U?O� U?U?O� O?O�O� U�U?U? U?U? U�U?O?U� O?U?U? U?U?U? U�U? O?U�O�O� U�O?U? U�U? U�U�U?O� U�U?U?U? O?U?U�U? O?U�O?O�U� O�O? O?U�O�O� U�U� O?O?U�U� O?U� O�O?U�O� O�O�O?O�O? U?U� O?U? U?U?O�O�U� U�U? O�U?U�U? O?U� O�O?U? U�U?U?U?OYO�U� U�U� O?O�O?U? O?U�O�O� U�O� U�U?O�U? O?U�U� U�U?U?U? O?U�U?O�U?O� U?U?O� U?U� U�U? O?U� O�O?U? U�U? O�O? U�O� O�O?O?U�U� O?U�O�U? U�U?O� O�O�O�U�O?U� O?O?U? O?U�U�U? O�U?O� U�U�O�U�U? O�O�U?U�U?U? U?O�U?U? U�U?O? convincing U�U?U?U? U?U� U�U?U�O�O� O?O� U�U� U�U�O�U�U? O�O�U?U�U?U? U?O� U?U?O�U� U�U?U?U? O�O?O�O?U�O? U?U?U? O?O�O? U�U?O�U�U�U�O?U? U�O� U?U� U�U� O�U?O�U�U� O?U� O?U?U? U�U?U? O�O�O?U�O?U? U?U� U�U? U?U?O�O� O�U?O?O�U�U? U?U?O�U? O?U� O?U?O? O?O�U�O?O�O� U?U� O�O? O?U� U?O?U?O�O�O?O?U� U�U? U?O�U�U? U�U?O�U�U�U�O?U? U?U� O?U� U�U?U?U? U?O?O�O?U? U?U�O? U�U?U�U� O�O? U?O?U?O�O�O?O?U� U�U? U?O�U�U? U�U?O�U�U�O?U�U? U?U� O?U� U?O?O�O?U? U?U� O�U?O� U?U?O� U�U�O�O?U� U�U�O?O� O�O?O?O�O�U�U?O? U�U� U?U�O?U?U� U�U? O?U�U�U?U� U�O�U�U� U�U?O?U� U?U?U? O?U? O�U?O?O�U�U? U?U?U?U? O?O�O? O�U�O�O�U?U� U�U?U? U�U�O� O�O�O?O� U?U�U�U?U�U?U�O�U� U?U? O�U?O?O�U�U� O�U?U�U� O?U�O�U�U� U�U� U�U�O?U?U� O?U�O�O�U?U? U�U� U�O�O�O?U� O?O�U�O?O�O� O�U?U� U?U?U? U?U?U? U?U� U�U?U�U� O?O� U�U� O?U�U�U?O?U? U?U?U�O�U�U?U? U?O� U�U?U?U? U?U?O�U� U�U?U?U? O�O?O�O?U� O�U?O� O?O� U�U� U�O�U�O? U�U? U�O�U?O�U� U�U?a�� U�U�O�O?U�a�? U�U? U�U�O�O?U?U�U? O?U?O� U�U� U?U?U�O�U�U� U?O� U?O�U�U?U� O�U?O� O?U?O? O�O�O�O� U�U� O�U?O?O�U�U?U? U�U? O?O� U�U� O�U?O?U� O�U?O�U� O?U�U�U?O? U?O?U�O? U�O?O�O?O�U� U?O� U?U?O� Vibrant Democracy U�U� U�O?O?U�O? O�O�O�O�U� U? O�U?O�U?O? U�U� O?U�O�O?O� U�U?U? O?U?U�U?U�U� U?O�O�O?O�U?U�U? U?U?U�U?U�O�O?U? U?O� U?U�O�O�U� O?O�U�U?U� U�O�O� O�U?O� U�O�U�O? O?U?U�U?U? U�U? O�O?O?O�O�O� U?U?O?U�O?O� U?U� U�U?U�U� O�O? O�O? U�U? O?O�O�U� O�O�U?U� U? U�O?O�U?O�O? O?U? U�U� U�O?O?O?O�O� U?U?U? O?U? O�U?U� U?U? O?U?O?O?U?U? U�O?O?O?O�O� U�U?U�U� U�U?U? U�U?O� O�O�O� U?U�OY
O?U?U�U?O�U� O?O�O? U�U?O�U? O?U� U�U?O�U? U?U?U�U� U?O�U?U� U�U?U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U?O� U?U?O?U?U? U�O�U�O� U�O�U?O?O� O?U?O� U�U?U�U� O�U?O? O�U?O?O�U�U? O�O?U?U? U�O�U?U� O�U?U�U� O?O�U�U� O?O?U?U?O�U?O?U?U? O�U?O? O?U� O�U�O?O�O? U�U?U?U? U�O�O�U?O� U?U�U�U�U�U�O�U?U?O� O?O�O?O?U?U� O?O�U�O�U? U�U�U? U�O�O�U�U?U? O�O? U�O�U� U?U?O? U�U? U?U?U? U�U? O?O� U�U� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� U�U? a��O?O?U�O�O? U? U�O?O�U?U?O�a�? U�U� U�O�U� U?O� U�O�U?U?O? U?U?U�U� U�U? O�O�U?O�O? U�U?U?U?U�O�U?O?O�U�U� O�U?O� O�O? U�U� U?U?O? O?U�O�U?O�O? U?O� U?U?O� U�O?U?U? O?O�O? U?U?U?U? U?U? O�U�O�O�U� U�U?O? U�O�U�U?U� U?O?U�U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�U? O�O�U? O�U�O?O� U?U?U? U�
O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�O� O�U�O?O�O? U�U� O�O�U�O�O? U�U?U? U?U?O� O? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U? U�U?O?U� U�U�U?U�O� U?U� U�U?U?U? U�U�U?U�O� U?U�O? U�U?O�U? U�U?O? U�O? O?O?O�U?O�U? U?O?O�U�U?U�U? O?U�U� O?U� U?O�O�O?U� U?U?O�U� O�U?U� O?U�O�U�O? U�U? O?U�U� O�O�O?U?O�O� U�O�O?O� U?U� O�U?O� U�O? U?U? O?U�O�U�O? O�U?U�U� U�O?U�U?U? O�O�U� O?U� O?U� U�U�O�O� U?U?U�O� U?U?O? O�U?U�O�U� U?O� U�O�U?O� U?U?O�O�O?U? U?U�O? U?U? O?O? O�O�U�U� O?U?U? U�U? O�U� U�U? U�U�U?U�O� O�U�O?O� U?U� O�U�U?U?U? U?U? O?O? O�O�U�U�U� U�U? O�O�O�U?O? U�U?U?U? U?U?O?U?O? U?U? O�U?U� O�U�U?O�U�U? O?U�U� U?U�O? O�U?O�O�U? U�U?U?U?U� U?U? O�U�O�O� U� O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U? O?O�U�U?U� U�U� O�O?O?O�O? U�U� U?O? U�U�O?O� U�U?U? O�U?U� U?O�U�O?U? O?U?O�U� U�O�U�O� U�O�U?U?U? U?O�U�
O�U?U� O�O�O�U?O� U�U� O?O�U�U�U�O�O?U� O�U?U� O�O�O�U?U? U�U? O?U?O�O?U? O?U�O?U?U? U?U?O? O�U�O?U? U?U?U?(U�U?U? U?U?O?U� U�U� O�O?O?O?O�O� O?U� O�U?O? O�O�O�U?U? U?U?U? O�U?O� O�U�O�U� O?U� O�O? U�O?U� U�U� O�O�U�O�O? O?U� U?O?O�U�O� U?U�O?O� U?U�)U� U?U? O?U�O�O� U�U� O?U�O�U� O?O?O?U?U? U�U?U? O?U?O?O? U�O�O?O� U?U� O? O�O?O�U?U? U?U?U?U�U?O?O� U?U� O�U?O� O�O?O�U?U? U�U� O�O�O?U? U?U?U?O? O�U?O� O�O?U�U�U?U� U?O�O?U?U?U? O�O?U?O? O?U?U? U�U� O�O�O?U� U?U?U? O?U? U?U? a��O?O�U?U�U�U? O�O?U?U?O�U?a�? U�U�O� O?U?O?O� U?U�O? U�U?U�U� O�U?O� O�O?U?O? U�U?U?U? U�U�O?U� U?U?U? O?U?OY O�O? U�U? U�U�U?U? O�U�U�U�U?U?U? U�U� O?O? O?U?U�U?O� U?U� U�U?U�U� O?U?O�O�U� O?U?U�U?U�U� U�U� O�O? U�U� U?O�O? U�U?O�U? O�U?O� O�O?U?O? U�U?U?U? U?U�U� O�O? O�U?O?U? O�U?O�O? U�U?U? U?U? U�U?O� U�O�U� U?O�OY O�U�U?O� O�O? U�U? O�O�U�U� O?U?U? O? O�O? U�U� U?O�O? O�O?U?O? O?U?U? U?U?U? U�U?U�U� O�U? U�U?U? U�U�U?O� U?U?U? U?U? O?U?O�O?U? U? O?O?U�O�U? U�U�O?O?O�U? U�U� U�U?U? U?U?U?O? O�O? U?U? U�U?O� U�O�U� U?O�OY O?O�O�O? U�O�U� U?O� O�U?O� U�O�U� U?O�OY U�U?U?U?O? U?U?O�U? U?U? U�U?O�U? O?U?O?O�U? O?O?O?U?O� O�O?O?O?U�O�U� U�O�U� U?O�U� U?U?U? O?U?O?O�U? O?O?O?U?O� O?U�O�U�O?U? O?U?U? U?U?O?U�O?U? U?U�O? U�U?U� O?U�O�U�O?U?O? O�U?O� U�O�U� U? U�U�O�U� O�O�U? U�O�U�U� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? O?U?U? U� O�O? O�U?O�O�U�U? U�U?O?U� U?U?U? U�U? O�O�O�U?O? U�U� O�U�O?O�O? O?U� U�O?U� U?U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U? U?O�U?O? U�U?U? O�U�U�U�O� O?U?O� O?U? U�U?U? O?O�O�U?O� U�U� O�O? O?O�O�O?U�O?U? U?U?U�U? O?U� U?O�U�U? U�U?U?U? U?U?U? U�U?U�U� U�U?U? U�U� U?U?O�U? U?O� O�U?U� O?U�U�U? O?O?U�U? U�U? O?U�O?U?U? U�U?U? U?U?O? O?U�U� U?O�U�U� U?O�U�O?O�O? U? U�O�O�U�O�O? U�O� O�U�O�U�O�O� U?U? O?O?O�U�U� U�U� U�O�U� U�U?O� U?U� U�U? O?U�O�U�O?U?U? U�U� U?O�U?O? U�O� O�U?O�O? U�U?U?U? U?U� U� U�U?O�O� O�U?O�U� U?U� U�U? O?U�O�U�O?U?U? U?O�U?O? U�U?U? O�U�O?U? O�U?U? U?U?U? U�U?U�U� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O?O�O�U?O� /O?O�U�U?U� O�U? U�U�O?O?O�U? U�U� O�O?O� U? O�U�O�O�U? U�U? O?U?O�U� U�O�O?U? U?U?U?U? O�U?U� O�O?U? U?O�O�U�U? O?O�O? U?U�U�U�U�U�U� U?U� O�U?O� U?U?U�U� O?U� U�U?O�U?O? U?U? U�U?U�U� O?O�U�O�O?O?U? O�U?U� O�U�U?O? O�O�O�O�U� O�U?O� O?O�O�U?U� U�U� O�U?O� U?O�U�O�U?O� U�U?U?U? O�U?U? U?U�U�O�U?O� O�O? U�O�U� U�U? U�U?U? U�O�U�U�U?U� U�U� O�U?O�U�U� U�U?U?U� O?U?O?O� U?U?U?U� O�O? O�U�O�U?U� O�U?O?O�O�O? U�O�U?U?O? U�U?U�O?U�U? (Ryszard KapuA�ciA�ski) U�U? O?O�O? U�O�O?U� U?U?U?U�
O�U?O?O�O�O? U�O�U?U?O? U�U?U�O?U�U? (Ryszard KapuA�ciA�ski) U�U� O?U�O�U?U�O? O�U?U�O�O�U?O?O? O?U�O�U�O? O�U?O�O�O�O?U?O�U? O�U�U?U�O? U�U?O�O�U? U�U� O�U�U? O?U� O�U�U�U?O?O�O?O?U? O�U?U?O�O?O�U? U�U�U?U� U?U?U?U� O?U�U?O�O?U? O�U?O� U?O� U?U? O�O�O�U?U? O?U?U�U�O?U? O�U�U?U?O�O�O? O?U? O?O�U�O� U?O�O�O? O?O�U? O�U�U? O?O�U?O? U?O?U?O�U? O�U� U�U? U�O?U?U?O� U�O?O�O?U?U? U?U?U? O�O? U�U?U? O�U�U?U?U? U�U� O�U?U?O�O?O�U? O�U?O� U�U?O�U?U�O� U�U� O?O�U�U?O�U� U�U? U�O?U?U� U�U�U?O�U?U? U�U? U�U?O�O?U?O� U?U�U� O�O? U�U?O? U�U? U�U� U�O� O�U� U?O� O�O?O?O�O�O�O�O? O?U?U? O�U?O? U�O�U� U?O�U�U� U�O�U?U?O? U�U?U�O?U�U? U�U� O�U?U�U� O�U?U� O�U�U?O�U?U?U? U�U?U? U�U?O� U�U? U?U? a��O�O�U�O�O�a�? O�O?O?O?U�O�U� U�O�U�O� U�U?O�U? U�O�O?U?O�U? O?U?U? U�U? O�U? U�U�U? U�U?U? O?U?U�U? O�U?O� O?U?O� U?U? O?O? U�U? O?O?a�� O�U?U?O�U?a�? U�U?U?U? U�O�O?U�O?O� O?U?O� U�U?U?U? U�U? O�O�O?O�O� U�U? O�U?U�U? U�O�O?U?O�U?O�U? U?U?O?U? U?U?U? O�U?O�U�U?U? O�U�U?U?U? U?O� O�U?O�O? O?U?O�U� U�U� O?O�U�U�U� O?U?U? U�O�U�O� U�O�U?O?O� O?U?O� U�U�U?U�U� U�O� U�O�U�O? U?U? U?U� U�U? U�O�U?U?O? U�U?U�O?U�U? U�U� U?O�O? O�U?O�O? U�U?O�U?O? O?U?O� O?O?U�U�U? O�U�O?U�U? O?U?O�O? O�O? O?U� U?U? O?U�O?U? O�U?O� O?U�U?O� U�O� U?O�O�O? O�O�O�U?U? O?U?O� O�O? U�U� O?U�U?O� U�U� O?U�O�U� O?U�U� O�U�U�U�O�O?O�O? U�U?O� U�O�U�U�U?U�U� O�O? U�U� O?U?U? O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? U?U� U?O�O�U� O?O�U�U?U� U�U?U?U? U�O�U� U�U? O�O? O?U� U�U?U?U?U� U�U? O?O�O?U?U� U�O?U�U� U?U?O�O�O?U? U?U�O?O?U�O�O�U? O?O? O�O�O?U? U?U�O? O?O�U�U� U? O�O�O?O� U�U?U?U?U? U�U? U�U�U?O� U�U?U?U? U?U?U?O�O?U? U?U� U� U�U?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U?U? O?U�O�U�O?U?U? U�U�O�O?O?O?U�O�U� U�U� O�U�O�U? U�U?U?U? U?U?U? U�U?U�U� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U�O�U�O�U? O�O�U?O� U?U?U? U�U? U?U? O�U?U� escapism U?U�O? U?U? O�O?O� U�U?U?O�U?O? O?U?O?O� U?U� (O?O?O�O�U?U�U? O�U?O?O�U�U� O?U�O�O�U? U? O?U?O�O?U? O?O�O� U?O� O�O�O�O�U�O?O�O? U?U?O?U� U?U?U?)U� O?U�U?O� U�U?U? O�U? O?U?U? O�O?U?O? O�U?O� O�O?O? O?U�O?U? U?U?U? U?U? O?O? O?U�O�U�O?U?U? U?O�U�U� U�U?U?U? U?U?U?U� O�U?U� U�O�U?U�O� O�U?O� U�O�O�U�U?O? U�U? U�U?U?U� O?U?U? O?U? O?O�U�U? O?O? O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U?O�U�U� U?U? U?U?U?O? U�O�U?U�O� U�O� O�U? O?U?O� O�U?O� U?U� U?U?U? U?U?U�U�U?U?U� O? O�U? O�U?U� U?U?O?U?O�O? O�U?U�O? O�U?O�O�O?O? U?O�O�U?U�U?O� U?U?U�U? U?O?U?O�U?U� U�O� O?U?U? O�U?O� U?U� O�U?O� U?U? U�O�U?U�O� O?U� U�U� U�U?U?U? U?U�U?U� O�O�O?U� U?U?U?U� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U?O�U�U?U? U�U� O�O?O? O�O�U?O�O? U?O�O�U�O�O? U�U?O�U?U�U� O�U?O�U�O?U� O? O?U�O?U� O?O?O�O�U�O? O�U�U?U?U?O�U? O�U?O� U�U?U?O�U?O�O? O?O? O�O?O?O?U�O�U� U�U?O� U?U�U� O�O? U�U?U? U�U?O�U? O?U? O�O�O�U� U�U?U?U? U�U? O?U�O�U�O?O? O?O?O?U?U?O? O�O?O�O�U� U�U�O�O�U� O�U?O� O�O?O?O?O�O�U� U?U? O?O�O�U?O� U�U?U? U�O�O?U�U? O�U?O� U�O?U�U?U? O�U?O?U�U? U?U?O?O� U�O�O?U� U?U?U? U�U?U�U� O�U?O� O?U?U?U�O� O?U?U?U�O� O�U?O� O�O?O? U�U�O?O�O� U?U?U? O?U?U�U�U�U�U�U� O?U?O�O?U? U?U?U�U� U�U? O�U?O�O? U�U?U? O?O�O�O�U�U?O�U�O� O�O�O�O? U?U?O�O�O�U� U?O� U�O?U�U?O� U�O� O�U? O�O�U�O� O�O?O? U?U�O�O�U� U?O�O? U�U?O�U?O? U?U� O�O? U�U?U? O?U?U�U? U�U?U? a��O?U�O�U�O?U? O�O?O?a�? U�O� U�O?U�O� O�O�U? U?U�O�U�U? O�U?O? O�O? U�O?U?O�U� U?O� U?U?U�U� O�O�O�U?U? U?U� U�U? O�U�U?O� O�O?O? U�U�U?U�U� U�U� U�O�U� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O?O?O�U� U?U?U?U�O� O�O�U?O�U? U�U?U?U?U� O�O? O?O�O? U�U? U�U�U�O� U�U�U?U?U?U?U� U�U?U?U? U?U?U�O� U�O�U?O�U� U�U? O?U�O�U�O? U�O� O�O?O?O?U�O�U� O�U?O� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O?O�U�U?U� O?U? O�U�U? O�U�U? U�U?O?U?U? U?U?U?U� U�U?U? O?U�O�U�O?U?U? U�U� O�O?O?O?U�O�U� U�O� U�O�O�U�U? U�U?U?U? U?U?U? U�U?U�U� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O?O�O�U?O�U�O� O�O�U�U? O?U?U? U�U?U?U? U?U?U? U�U? U�O�U�U? U�O� O�O�U� O�U?U?O� O?U? O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U?U? U�U?U? U�U?U�O?O� U?U� O? O?U�O�U�O?U? O�U?O� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U�U?U? U?U?U? U?O�U� U?U� O�U? O?U�U?U�O� O�U?U�U?O� O�U?O� O?U?U?O�U?O� O�U?U�U?O� U�U?U? U?U�U� O?U�U?U�O� O�U?U�U?O� U�U? U�U?U�O�U� U�U? U�U?U�O? U�U� U�O�O?U?O? O?O�O�O�U� U�U?U? U?O�U?O�O�U� U�O�U�O� U?U?O?O� U?U�O? U?U? O�O? U�U?U�O? O?U� O?O�U?O� U�U?U?U? O�O�O?U�O?O�O? U?U? O�U?U� U�O?U�U� U?U� U?U� O�O? U�U? O?U?U?O�U?O� O�U?U�U?O� U�U� U?O�O? O?U?O�O?U? O�O?U?U?O? U?U?O?O� U?U� O? O�O? U�U� U?O�O? O�U�U?U� U�U?O? U�U� U�O�U�O? U?O�O?U? U?O�U?U�U? U�O�O�U�U� O�U?O� U�U?O�U�U� U�U�U?U?O�U�U�U� U�U� U�O�U� U?U?O�O� O�O?U?U?O� U?U?O?O� U?U�O?O�O?U?U?O� U?O� U?U? U�U?U?U? O?U?U? U?O�U?O�O�U� U�O�U� O?U�O�O? O?U?U� U�U? U�O?O�O�U�O?O� U?U�O? O�U?O?O� U�U?U?U? U�U? U?O�O?U? O�U?U?O� O�U?U?O�O�U� U?O� O?U? U�U?U�O? O?U� O?O�U?O� U�U�O� O�O�O�U� U?O�O?O�O? U�U? O?U�U?U�O� O�U?U�U?O� U�U� U?O�O? O�O?U�O� O�O?U�U?U? U�U?U?U? U?U?O?O�O?O�O?U� O?U? U�U?U�O�U� U�U? U?U?U?U� U�U?U�O? U�U� O?O�U�U�U� U?O�U?O�O�U� U�O�U�O� U?U?O?O�U?U�O? O�O?U� O�U?O�U� O�U�U?U�O� U?U?O?O� U?U� U�U? U?O�O?U? U?U?O�O� O�U?U?O�O�U� U?O� O?U? O�U�O?U?O� U�U?U�O? O?U� O?O�U?O� U?U?O�O�O�U� U?O�U�U�U?O?U?O�U? U?O?U?O�U?U�U�U�U?U?U? O?U?U?O�U?O� O�U?U�U?O� O?O�U�U? U�O�O?O� U?U?O� O?U�U?U�O� O�U?U�U?O� O?U�O?O� U?U�U� U?U?U? U�O?O�U�U�U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� O�U?O� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U�O� U?U�U� O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�U? O?U?U?O�U?O� O�U?U�U?O� O?U�O�U? U�U?U? O�U? O?O�U�U? U�O�O?O� U?U?O� O?U�U?U�O� O�U?U�U?O� U?U?U?O�U�O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�U? O?U?U?O�U?O� O�U?U�U?O� U�U� O?O�U?U?U� O?U� O�O? U�O�U� O?U?U�U?O� U?U� U�U? O�O? U�U?U? O?U?U? O�U�U? O�O?U�O� U�O�U?U?U? O�U�U?U� U�U?O? U�O�O?U�O?U� U?U?U? U�U?O�U? O?U?U? U�U?O? U?O�O?U� O?U� O?O�U?O� U�U?U?U? O�O�U�U� U?O�U�U? U?U�O?O�U�U? O?O�O�U? O�O�U�U?O�U? O?U�O�U�O? U�U� U�O�U� U?O� U�U?U?O� O?U�O?U� U?U?U?U�
O�O? O�U�O?O� U?U?U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� O?O�U�U?U� U�O�U�U� U�U? O�O�U?U� O?O�U�U?U� U�O� U�O?O�U�U�U? O�U?U� O�U�O�U?U?U?O� (idea) O�U?O� U?U?O� O�U�O�U?U?U? O�U?O?U� (ideation)O?U� O�U�O� U?U?O?O� U?U�U� U?U? O�U?U� O?O?O�U?O�U? O?U�U� U?U?O?O� U?U� O?O�O? U�O� U�O�U�O? U?U? U?U?O?O� U?U� U�U? O?O�U�U?U� O?U�O�U�O?U? U?U?U?U? O?U�U?U� O?U�O�U�O?U? U?O� O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U�U?U? U?U? O�U?U� O?O?O�U?O�U? O?U�U� O?U� U?O?O� U�O� O�U� U?O�O?O� U?U�U�O�U?O?O� U�U?U?U? U?U?O?O� U�U? U?O�O� O�O? O?O�O� O?U�O�U�O?U? O�U?O?O� U�U�U? U�U�U?U�O� U?U�O?O�O�O� O�O? U�U?U? O?U?U? O?O�O�O?U? U�O�U�U� O?U?U�U?O?U� U?U?U?U� O?U�U?O�O?U? O�U?O�U� U�O� O?O�U�O�U� U?U?O?U�O? U�U� O�O?O?O�O? U?O�O�U?U� U�O�O?O� U?U�O? U?U?U? U?O�U? U?U� U�U? O?U�O�U�O?U?U? O�O? O�U?O?O�U�U� U�U?U? O?O� O�U�O?U? U?U?U? O?U? O�U?O?O�U�U? O?U?U? O?O�O� U?U?O�O�O?O� U?U�O?O�U?O� U?U? O?U?U? O?O�O�U? U�O?U�U?U? U?O?O?O? O?U� U?U? U�O�O?U?O? U�U?U?U? U?U?O?U? O?U�U�U? O�U?O?O�U�U� U�U? O?U�O?U?U? U�U? O�U?U?U� O�U�O?U�O� O?U�O�U�U� U�U?U? O?U?U? U�O?O�U?U� U?U?O?U? U?U�U�U�U?U�U� O�O�U�O� O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U?U? O�U�O? O�U?O� O?O�O?U?U� U�O� U�O?O�U�U? U?U?O?O� U?U�O�U?O� U?U?U? U?U? U�U�O�U� U?U?O?O�U?U� O�U?O�U? U�O�U�U? O�U�O?U?U?U? U�U?U?U? U?U?U?O�O?O� U?U�U�U�U?U? O�U?O?O�U�U?U? U�U?U? O?U?U?U�O� O?U?U?U�O� O?O? U�O� U�O�O�U� U?U?U? O�U?O� U�U?U? O�U?U�U� O�U?O?O�U�U?U? U�U?U? O�O? U�U?O? U�O� O�U?O�U� O�U�U?O?O� U?U?U?O?O?O�U�U? O?O�U�U?U� U�O�O� O?U?O?O? O�O�O?O�O? O�U?U�U? O�U?U�U? O�O?U?O?O? U�U� U�O�O�O?U� O�U�O?O�O? U?U?U?U� O�U?O� U?U? O?U�O�U�O?U? O�U?O?O�U�U� U�U�U?U�O� U�O�U?O?U� U?U?U? O?U? O?U�O�O?O?U? U�U�U?U?U? U�U?U�U� O�O�U� U�U?U? U�U? O�O�U� O�U�O?O�O�U� O?U? O�O�O?O? O?U?O�U�U?U? U�U?U? U?U? U?U�U�U�

About iliyas

Online Drugstore, buy baclofen online, Free shipping, buy Lexapro online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription

Check Also

Taziyati Ijlas For Raof Khushtar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Online Drugstore, buy lamisil online, Free shipping, buy keppra online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription